Andelsselskabet Kerte og Omegns Vandværk

Nyheder


09-01-2022

Måleraflæsning 2022

Så har vi været rundt til alle forbrugere og fået aflæst vandmålerne.
Det går efterhånden rimeligt nemt, da mange målere står i brønde ud til vejen.
Vi kan køre gennem Kerte by med 10 km i timen og aflæse alle målere bare ved at køre forbi.
Vi var igen i år spændt på, hvordan vores spild var. Vi nåede sidste år ned under de magiske 10% som er grænsen for hvornår vi skal betale en strafafgift til staten.
Igen i år kom vi under, og helt ned på 3,7%.
Det er rigtigt godt og et flot resultat af vores projekt med ledningsrenovering.
Vi er så godt som færdige i Ørsbjerg. Der resterer kun nogle enkelte ejendomme.


26-12-2021

Årsaflæsning af målere

Vi er ved at afslutte året 2021 og et nyt år begynder. I den forbindelse skal vi have aflæst alle målere - et arbejde som bestyrelsen udfører digitalt, blot ved at køre forbi din ejendom.
Vi har elektroniske målere, som sender et elektronisk signal til vores modtager, når modtageren er indenfor en afstand på ca. 50 meter fra jeres måler.
Vi kører derfor rundt og nær på jeres ejendom. Bliv ikke overrasket, hvis vi kører ind i din indkørsel, venter et øjeblik for så at køre igen.
Enkelte steder, er vi nød til at gå hen til jeres måler, for at fange signalet. Det er ofte, hvis i har et tungt dæksel eller andet som kan hindre signalet i at komme ud.

Vigtigst af alt - i skal intet foretage jer - vi klarer helt opgaven.

Godt nytår

Kerte Vandværk.


08-12-2021

Renovering gennem Ørsbjerg By

Udskiftning af hovedledningen gennem Ørsbjerg er nu færdig, og der resterer nu kun færdiggørelse af tilslutning og udførelse af jordledninger til enkelte nye målerbrønde.
Entreprenøren har fået retableret rabatterne så godt som det er muligt på dette tidspunkt af året. Når vi kommer frem til foråret vil han rette eventuelle sætninger og hjulspor op og så græs.
Hold ekstra øje med jeres vandmåler og følg med i jeres forbrug. Hvis i har et unormalt forbrug eller hvis i opdager, at måleren ikke står stille på noget tidspunkt, så kontakt os.
Kai Egede Jensen
Formand.


16-11-2021

Arbejderne den 16. november 2021 gik godt

Arbejderne i dag gik vellykket og vi er blevet færdige med borearbejdet for den nye hovedledning. Den nye ledning er taget i brug og vi mangler nu kun at flytte de gamle stikledninger fra den gamle ledning og til den nye.
Vi har nu vand på begge ledninger, og forventer at være færdige med flytningerne i løbet af ugen. Herefter bliver den gamle ledning afbrudt og vi vil være færdige.
Vi forventer ikke at skulle lukke for forsyningen for de sidste arbejder.
Kai Egede Jensen
Formand


14-11-2021

Lukning for vandforsyningen tirsdag den 16. november fra kl. 9. og til kl. 15.

Vi fandt lækagen fredag og forsyningen skulle gerne have fungeret i weekenden - jeg har i al fald ikke haft henvendelser lørdag og søndag.
Vi borer videre mandag og håber at der ikke vil komme forstyrrelser mandag. Tirsdag, hvor vi lukker for vandforsyningen, forventer vi at koble over, fra den gamle ledning og til den nye for den sidste strækning i Ørsbjerg. Hvis alt går vel, så forventer vi ikke flere afbrydelser i Ørsbjerg, som forstyrrer alle. Der bør kun være enkelte, som kan have kortvarige lukninger i forbindelse med om kobling på egen grund.
I bedste fald, er vi helt færdige med arbejdet i Ørsbjerg i næste uge. Der kan måske være enkelte private om koblinger i ugen efter, men meget begrænset.

Til overordnet orientering, kan vi sige at der ikke er planlagt flere renoveringsarbejder i år og at eventuelle renoveringsarbejder i 2022 vil sandsynligvis være begrænsede.
Vi har fået en stor effekt af de sidste par års renoveringsarbejder, og nu vil bestyrelsen gennemgå resultatet og gør økonomien op, for stillingtagen til eventuelle andre tiltage.

Vi vil vende tilbage under dette punkt med "nyheder" når vi har fået et overblik for arbejdernes effekt på vores lækagetab.
Kai Egede Jensen
Formand


12-11-2021

Vi har haft en læk i Ørsbjerg på 3 m3 i timen her i nat

Vi har lige nu konstatere en læg på strækningen ca. ud for Vænget.
Vi arbejder intenst på at få pumpet rent og lukket for lækagen. Vi vil forsøge på, ikke at lukke før efter kl. 9.
Kai Egede Jensen
Formand


10-11-2021

Det gik galt her i eftermiddag

Vi og entreprenøren beklager at borearbejdet gav en forstyrrelse på vandforsyningen her i eftermiddag. Borehovedet gik på en sten og gik op i den gamle ledning. Vi havde eller haft en god dag, hvor vi fik boret en lang strækning fra Pindsende og rundt i svinget og hen efter "vænget".
Vi lukker for vandet i morgen, for at koble den nye ledning på og flytte stik . Der er lukket i morgen torsdag fra kl. 9 til ca. 15
Undskyld ulejligheden.
Formanden


08-11-2021

Lukning for vandforsyningen i Ørsbjerg og videre mod syd

Arbejdet med udskiftning af vandledninger gennem Ørsbjerg giver løbende udfordringer. Vi er meget udfordret af manglende plads i rabatten som følge af el-, telefon, lysleder mv. som er lagt oven på vores gamle vandledning. Dette betyder, at vi er nødsaget til at bore en ny ledning i - enten under den gamle ledning eller ude under asfalten.
I den sydlige ende af Ørsbjerg by borer vi onsdag i denne uge (45). Vi forventer at lukke for vandet torsdag kl. 9 og til kl. 15.
Torsdag og fredag borer vi videre og forventer at være oppe ved Ørsbjergkrydset fredag over middag.
Tirsdag den 16. november (uge 46) forventer vi at lukke for vandet kl. 9 og frem til middag, og for at koble over til den nye ledning. I løbet af uge 46 og 47 forventer vi at have alle ejendomme koblet over på den nye ledning.
I forbindelse med vores borearbejde kan vi risikere, at ramme den gamle ledning. Det vil medføre en uvarslet lukning .
Vandværket vil anbefale, at alle i området tapper vand af de næste par uger til alm. forbrug hvis uheldet er ude.
Der vil være vandforsyning til alle ejendomme - alle dage efter fyraften .
Vi beklager endnu en gang forstyrrelsen
Kai Egede Jensen
Formand


29-10-2021

Lukning for udpumpning af vand fra Kerte Vandværk

Mandag den 1. november 2021 skal vandværket have udskiftet dele af vandværkets elektroniske styring.
Det betyder, at der ikke pumpes vand ud fra kl. 10 til kl. 12. Dette berører alle ejendomme.
Endvidere er vi, som en del af renoveringen i Ørsbjerg ,nødsaget til at lukke for vandet fra kl. 9 til kl. 15 for beboerne i Ørsbjerg og syd for.
Udfordringen med renovering af ledningen i den sydlige ende af selve Ørsbjerg by, er meget udfordret af smalle rabatter og mange andre ledninger og kabler . Vi er nødsaget til at "krakke" den gamle ledning og trække en nye med samme placering.
Vi beklager forstyrrelsen.
Kai Egede Jensen
Formand


25-10-2021

Lukning for vandet onsdag den 27. oktober 2021 kl. 9

Renoveringen af vandledningen i Ørsbjerg nødvendiggør en lukning for vandet. Vi er udfordret af at den gamle ledning ligger under elkabler, lyslede, telefonkabler, asfalt m.m. og de trange trafikale forhold.
Vi forventer at kunne lukke op ved middagstid - dog senest kl. 15.

Vi beklager.

Kai Egede Jensen
Formand


15-10-2021

Renovering gennem Ørsbjerg By

Arbejdet med renovering gennem byen er nu kommet i gang og vi er allerede nu løbet ind i de første udfordringer.
De betyder, at vi sandsynligvis får brug for at afbryde for vandforsyningen i nogle timer.
Vi har haft et ikke varslet brud i dag, men kun af kort varighed - vi beklager.
Vi vil tilrettelægge vores arbejde,hvor der bliver lukket for vandet, sådan at der er lukket for vandet kortest mulig tid.
Entreprenøren har fået at vide, at der skal være vand på frem til kl. 09 og igen efter kl. 15. Dermed ikke sagt, at der vil være lukket i disse timer, men sagt, at uden for dette tidsrum må der ikke planlægges efter lukning.
Der udsendes SMS senest dagen før vi laver en planlagt lukning, så der kan tappes vand af i dunke.
Vi opfordre endnu engang til at vores andelshavere tilmelder sig vores SMS-ordning på hjemmesiden her.

FORTÆL DIN NABO OM DENNE HJEMMESIDE OG ADVISER HAM OM VORES UDFORDRINGER.

Kai Egede Jensen
Formand


16-01-2021

Hovedmængder for 2020

Bestyrelsen har været rundt og aflæse vandmålerne på alle ejendomme og sammenlignet den oppumpede vandmængde og den udpumpede, med det samlede salg af vand.

Vi har i 2020 oppumpet 77.732 m3 vand og brugt 5.742 m3 til skylning af filtre. Vi har samlet solgt 65.616 m3. Dette betyder at vi har haft et spild på 8,2 %.

Det er rigtige gode tal i forhold til tidligere år. Samtidig så indeholder tallene også spild i forbindelse med alle vores ledningsarbejder, som vi har haft i året. Vi kan således forvente at resultatet bliver endnu bedre i 2021.
Renoveringsarbejdet har haft en rigtig god effekt.

Vi er dog ikke færdige. Den næste strækning, som vi skal have i gang er fra Ørsbjergkrydset og op til hvor Pindsende starter i Kaslundvej. Vi regner med at starte dette arbejde i februar.
Samtidig har vi et tab på Ørsbjergvej, som vi endnu ikke har fået lokaliseret. Da vi ikke ved hvor og hvad, kan vi endnu ikke sige, hvad der skal gøres.

Oplever du lavt tryk eller ser du lækager, vand på vejen, vand i indkørslen eller andet, så kontakt bestyrelsen.

Godt nytår

Kai Egede Jensen
formand


18-05-2020

Tilmeld dig til SMS-ordning for advisering af planlagte lukninger for vandet

Vores nye hjemmeside giver mulighed for at tilmelde sig en alarmering omkring planlagte lukninger for vandet.
I menuen Beredskabs sms kan du tilmelde dig ordningen ved inddatering af dit mobil nr. og ellers følge vejledningen.

Vi vil bestræbe os på at sende besked ud i god tid ved planlagte arbejder, samt om muligt også at anvende muligheden ved akutte brud.

Situationen er lidt vanskeligere ved akutte brud, da der oftest er meget hektisk aktivitet når disse forekommer, og da sandsynligheden for at bestyrelsen er på arbejde eller tilsvarende er stor.

MEN - vi vil bestræbe os for at bruge det nye værktøj, så vi kan tilbyde den bedste service.

Kai Egede Jensen
Formand


04-05-2020

VELKOMMEN til Kerte Vandværks nye hjemmeside.


Bestyrelsen håber med denne nye og mere moderne hjemmeside, at vi får lettere ved at kommunikere ud omkring hvad der sker i Kerte Vandværk.

Vi har mange tiltag omkring renovering af vores ledninger. Der vil løbende i 2020 ske flere arbejder såvel i Kerteområdet som i Hjerupområdet.

Der vil også, som et nyt tiltag på hjemmesiden, snart blive en SMS ordning, så vi kan advisere om ledningsbrud. Ordningen er ikke helt færdig endnu, men vi forventer den oppe at køre i løbet af juni. Følg med i vores informationer på denne side.

Som følge af et stort vandspild og et gammelt ledningsnet starter bestyrelsen med at renovere ledningsnettet i Hjerup.

Arbejdet vil pågå de næste to måneder. Der vil være driftsforstyrrelser, men vi vil bestræbe os på at minimere disse.

Arbejdet omfatter anlæg af en ny forsyningsledning fra Engvej til Billeskov. Arbejdet med ledningen fra Engvej til Skovvangsvej vil blive udført uden forstyrrelser. Ledningen på denne strækning placeres i den modsatte side af vejen . Omkoblingen vil kunne give driftsforstyrelser.

Med Venlig hilsen

Kai Egede Jensen
Formand
Kerte & Omegns Vandværk


Andelsselskabet

Kerte & Omegns Vandværk

Kertevej 65, Kerte

5560 Aarup

Cvr. : 80561210


 

Drift

Normal drift på vandværket og i forsyningsområderne.

 

Kontakt

 

Formand, Kai Egede Jensen

Hårevej 25
Faurskov
5560 Aarup

Mob.: 41 23 45 04

Mail: keg@faurskovmolle.dk

 

Kasserer, Lise Hansen

Kaslundvej 22
Ørsbjerg
5560 Aarup

Mob.: 40113203

Mail: liseorsbjerg@live.dk

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies