Andelsselskabet Kerte og Omegns Vandværk

Nyheder


14-10-2020

Generalforsamling 2020 blev afholdt mandag aften

Bestyrelsen og dirigenten var mødt frem til årets generalforsamling.
Der blev genvalg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen var udskudt som følge af coronasituationen.

Regnskab og budget blev vedtaget - vandprisen i 2021 vil være den samme som i 2020, men med en lille justering af statsafgiften.

Regnskab, budget, nyt taksblad og referat vil blive lagt på hjemmesiden inden for få dage.

Kai Egede Jensen
Formand.


12-10-2020

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i klubhuset Kertevej 61 mandag den 12. oktober 2020 - mød frem

Kai Egede Jensen
Formand


01-10-2020

Lukning af vandforsyningen til Ørsbjerg, Kaslund m.m.

Vi er desværre nødsaget til at lukke for vandet igen fredag den 2. oktober kl. 10 til ca. kl. 11.

Arbejdet i dag torsdag gik ikke helt som vi havde planlagt, og som følge heraf er vi nød til at prøve igen i morgen. Vi håber at tingene her vil lykkedes.

Undskyld ulejligheden.

Kai Egede Jensen
Formand


30-09-2020

Lukning af vandforsyningen til Ørsbjerg, Kaslund m.m.

Som led i renoveringen af vores hovedledning, vil der blive lukket for vandet torsdag den 1. oktober fra kl 09 til kl ca. 11 i hele Kerteområdet og til kl. ca. 14 i Ørsbjerg og Kaslundområdet.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet hurtigt.

Vi beklager ulejligheden.

Kai Egede Jensen
Formand


27-09-2020

Lukning af vandforsyningen til Ørsbjerg, Kaslund m.m.

I forbindelse med renovering af ledningen fra Kerte Forsamlingshus og til Ørsbjergkrydset, vil der blive lukket for vandet torsdag den 1. oktober 2020 kl 8 og måske helt hen til kl. 16.
Vi gør hvad det er muligt for at blive færdige meget før.
Lukningen vil berøre Ørsbjergvej, Kaslundvej, del af Nedermarken, Kaslundby, Pindsende, Bakkemose, Hjerupgyden, Engvej og Jarlebjerggyden.

Vi beder om jeres forståelse.

Kai Egede Jensen
Formand


16-09-2020

Ordinær generalforsamling

Kerte og Omegns Vandværk afholder generalforsamling mandag den 12. oktober 2020 i klubhuset, Kertevej 61 i Kerte.
Dagsorden er jfr vedtægter.

Generalforsamlingen var ellers indkaldt til den 30. marts 2020, men blev aflyst som følge af corona situationen.

Ny prøver vi igen.

Den rundelte folder er fortsat gældende - har du smidt den væk, så kan du finde den her på hjemmesiden under fanen "dit vandværk" - informationsfoldere.

Kom og vær med.

Kai Egede Jensen
Formand


06-09-2020

Renovering af ledningen mellem Kerte Forsamlingshus og Ørsbjergkrydset

Arbejdet med udskiftning og renovering af hovedforsyningsledningen på ovennævnte strækning og udskiftning af stik, målerbrønde mv. starter mandag den 14. september 2020. Arbejdet forventes at være færdig medio uge 43.

Vi vel bestræbe os på at arbejdet kun i begrænset omfang vil forstyre vandværkets drift i denne periode. Der vil kunne forekomme kortvarige afbrydelser.

Planlagt lukning vil blive adviseret ved vores SMS service

Kai Egede Jensen
Formand


23-07-2020

Normaldrift i Kerte Vandværk

Renoveringen i Hjerupområdet er nu afsluttet i første omgang. Vores entreprenør holder sommeferie, og vandværket kører med et markant mindre spild end som før.
Vi foretager hen over sommeren nogle kontrolmålinger, for at se om der er flere områder som trænger til en renovering eller om der opstår brud, som følge af et højere tryk.

Hvis alt går vel, så vil vi vende blikket mod Kerteområdet for at renovere nogle stræk der.

I første omgang tænker vi at renovere ledningen fra Kerte Forsamlingshus og frem til Ørsbjergkrydset. Arbejdet forventes igangsat i september. For Kerteområdet udfører vi også lækagemålinger, for en prioritering af de næste arbejder.

Bestyrelsen holder et bestyrelsesmøde medio august - her vil vi drøfte afholdelse af generalforsamling. Vi vender tilbage med hvordan og hvornår.

Kai Egede Jensen
Formand


06-07-2020

Sidste omkoblinger i Kerte er ved at være færdige

Renoveringen i Kerte by er nu ved at være færdig, og i morgen tirsdag den 7. juli afslutter vi de sidste arbejder i.
Vi vil i tidsrummet fra kl 10 til kl. 13 lukker for vandet i ca. en time for at lukke det gamle ledningsystem ned.
Vi har ellers opretholdt det gamle forsyningsnet indtil nu, så der var en rimelig tid til at få koblet om.

Vi påtænker, at vi efter sommeferien vil begynde på en udskiftning af ledningen mellem Kerte og Ørsbjerg. Men herom mere senere.

Følg med på denne side om Nyheder for Kerte Vandværk.

Kai Egede Jensen
Formand


06-07-2020

Afsluttende arbejder i Hjerup.

Renoveringen af vandledningerne i Hjerup er nu i første omgang ved at være færdige.
Der mangler den sidste kobling ved Hjerupvej 30 og tildækning.
Dette arbejde vil blive udført onsdag den 8. juli 2020 i tidsrummet mellem kl. 9 og 12. Selve arbejdet forventes at vare en god time.

Vi håber at denne lukning vil være den sidste for mange forbrugere i området. Vi har fortsat et projekt på Billeskovvej som udestå. Arbejdet vil dog kun betyde lidt gener for Billeskovvej 5 og 9.

Kai Egede Jensen
Formand


29-06-2020

Brud på hovedforsyningsledning ved Hjerupvej 30

Desværre så havde vores entreprenør et nedbrud her til morgen så vi fik ikke ud bedret vores lækage i dag. Vi prøver ingen i morgen tirsdag den 30. juni 2020 kl. 9 og vi forventer at vandet vil være tilbage igen kl. 13

Vi beklager ulejligheden

Kai Egede Jensen
Formand


28-06-2020

Brud på hovedforsyningsledning ved Hjerupvej 30

Vi er nødsaget til at lukke for vandet mandag de 29. juni 2020 kl 10 til måske kl 15 for at repareret et brud på vandledningen.

Bruddet er umiddelbart efter hvor vi har stoppet vores renovering. Det giver lidt stof til eftertanke, fordi denne strækning var ikke planlagt udskiftet i denne omgang.

Vi beklager ulejligheden.

Vi har adviseret via vores nye SMS-service og er spændte på hvor godt det fungere. Spørg evt. din nabo om han har tilsluttet sig ordningen.

Ellers er vi forhåbentlig ved at være færdige i Hjerup, så vi kan få en rolig og konstant drift. Vi har fundet en del lækager, så vores spild i området er blevet reduceret markant.
Årsagen til de mange brud er, at når vi lukke for spildet så stiger trykket, som igen kan forårsage nye brud - en ond cirkel indtil det hele er skiftet.

Kai Egede Jensen


20-06-2020

Renovering af ledningen på Skovbakken

Arbejdet med renovering af hovedforsyningsledningen på Skovbakken er så godt som færdigt. En enkelt ejendom mangler den endelige omkobling. Arbejdet har virkelig givet en reduktion på vores spild.
Tilslutningen af de sidste ejendomme fra Engvej til Hjortegyden forventes færdig inden for de næste to uger.
Herefter regner vi med at holde sommerferie. I sommeferien foretages nogle målinger på systemet, for eventuelt at afsløre de sidste lækager.
Efter sommeren planlægger vi at skifte hovedledningen fra Kerte Forsamlingshus og frem til krydset i Ørsbjerg, og som det første. Yderliggere arbejder er endnu ikke fastlagt.

God sommer

Kai Egede Jensen
Formand


09-06-2020

Situationen omkring renoveringen i Hjerup

Den nye forsyningsledning fra Engvej til Billeskov er udført og i funktion. De sidste tilslutninger er under udførelse.
Lækagemålingen på Hjortegyden og Skovvangsvej viser at der tilsyneladende ikke er det større spild her. Der tænkes ikke yderligere tiltag.
Ledningen i Skovbakken forventes skiftet i denne uge. Beboerne opfordres til at tappe vand af til hele dagen. Der vil være vandforsyning efter fyraften ved alle ejendomme.
Spildet i Skovbakken er blevet målt og svarer til 300 l i timen.
Lækagemåling for Hjerupvej 18, 18A og Hjortegyden 2 og 4 forventes udført i næste uge - når stikket er fundet og tilsluttet den nye ledning.

Kai Egede Jensen
Formand


06-06-2020

Udfordringer ved Skovvangsvej

Vi har tilsluttet - hvad vi troede var Skovvangsvej - til den nye forsyningsledning. Vi har lukke for vandet ved tilslutningen, og til trods for dette, så har alle tilsyneladende alligvelvand. Noget uforståeligt for bestyrelsen.
Hvis der er nogen på Skovvangsvej, som ikke har vand eller som har oplevet et reduceret tryk eller tilsvarende, så vil vi bede jer kontakte Vandværket.

Kai Egede Jensen
Formand


06-06-2020

Tilmeld dig til SMS-ordning for advisering af planlagte lukninger for vandet

Bestyrelsen vil endnu en gang opfordre alle til tilmelde sig vores nye SMS-adviserings system, så vi kan give jer informationer omkring lukninger eller anden uhensigtsmæssig drift.

Kai Egede Jensen
Formand


05-06-2020

Ny hovedforsyningsledning fra Engvej og til Billeskov

Den nye ledning er i dag taget i brug. Faurskov er flyttet over til den nye ledning. Skovvangsvej, Hjortegyden og Skovbakken får ligeledes vand fra den nye ledning.
Ejendommene mellem Hårevej og Hjortegyden vil i den nærmeste fremtid blive tilsluttet den nye ledning. Den gamle ledning vil løbende blive taget ud af funktion. Der forventes ikke at være lukninger i forbindelse med arbejderne på hovedledningen.
Alle ejendomme på Skovbakken vil få nye målerbrønde i skel og der vil blive trukket en ny ledning i den gamle.
Der udføres lækagemåling på Skovvangsvej i weekenden.

Kai Egede Jensen
Formand


04-06-2020

Kortvarig lukning mod Faurskov og Hjerup - torsdag kl. 9 - 11

Situationen i Hjerup er under opklaring, men vi er udfordret.
Vi har besluttet at skifte ledningen i Skovbakken totalt. Ledningen mod Hjorte er tilsyneladende i en rimelig stand, så her tænker vi ikke at der bliver arbejder. Ledningen i Skovvangsvej er endnu ikke afklaret.
Vi er nødsaget til kortvarrigt at lukke for vandet torsdag formiddag for en omkobling ved Hårevej og Skovvangsvej.

Kai Egede Jensen
Formand


26-05-2020

Omkoblinger mod Hjerup

Processen med omkoblingen gik ikke helt efter planen. Vi skulle have lukket for vandet kl. 9,00, men i forbindelse med forberedelsen her til morgen, blev der tabt en sten ned over ledningen og et markant brud og en strakslukning kl. 7:15 var nødvendig.
Ved godt 16 tiden kom vandet igen og de planlagte arbejder var udført.
Entreprenøren beklager meget situationen.
Alle skulle have vand nu igen.

Det videre arbejder omfatter færdiggørelse af hovedledning om overledning af vand til denne.
Her efter skal de ejendomme, som vi har passeret tilsluttes den nye ledning. Vi regner med at dette arbejde er færdig inden for de næste par uger.
I mellemtiden, vil der blive foretaget lækagemålinger følgende steder:
Mod Billeskov
På Skovbakken
På Hjortegyden
På Skovvangsvej
Om området Hjerupvej 18
På strækningen mellem Billeskov og Middelfartvej.

Målearbejdet på Hjerupvej vil kunne give manglende tryk i Stubberup området.

Resultatet af målearbejdet vil kunne resultere i mindre arbejder . Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse hvor og hvor meget - men følg med her på siden.


18-05-2020

Lukning for vandet i Hjerup tirsdag den 26. maj 2020

I forbindelse med renovering af vandledningerne i Hjerup, er vi nødsaget til at lukke for vandet til området kl. 9,00.

Allerede kl. 10 lukker vi op for vandet til Faurskov.

Desværre, så tør vi ikke love at vi kan lukke op for vandet til det øvrige område før ved 16 tiden tirsdag eftermiddag.

Lukningen vil omfatte nogle omkoblinger ved Engvej og ved Skovbakken i begge ender.
Når omkoblingen er færdig, vil vi forsætte arbejdet med renovering i området. Eventuelle yderliggere lukninger i forløbet vil kun begrænse sig til nogle få ejendomme eller veje.

Vi beklager ulejligheden.

Kai Egede Jensen
Formand


18-05-2020

Tilmeld dig til SMS-ordning for advisering af planlagte lukninger for vandet

Vores nye hjemmeside giver mulighed for at tilmelde sig en alarmering omkring planlagte lukninger for vandet.
I menuen Beredskabs sms kan du tilmelde dig ordningen ved inddatering af dit mobil nr. og ellers følge vejledningen.

Vi vil bestræbe os på at sende besked ud i god tid ved planlagte arbejder, samt om muligt også at anvende muligheden ved akutte brud.

Situationen er lidt vanskeligere ved akutte brud, da der oftest er meget hektisk aktivitet når disse forekommer, og da sandsynligheden for at bestyrelsen er på arbejde eller tilsvarende er stor.

MEN - vi vil bestræbe os for at bruge det nye værktøj, så vi kan tilbyde den bedste service.

Kai Egede Jensen
Formand


04-05-2020

VELKOMMEN til Kerte Vandværks nye hjemmeside.


Bestyrelsen håber med denne nye og mere moderne hjemmeside, at vi får lettere ved at kommunikere ud omkring hvad der sker i Kerte Vandværk.

Vi har mange tiltag omkring renovering af vores ledninger. Der vil løbende i 2020 ske flere arbejder såvel i Kerteområdet som i Hjerupområdet.

Der vil også, som et nyt tiltag på hjemmesiden, snart blive en SMS ordning, så vi kan advisere om ledningsbrud. Ordningen er ikke helt færdig endnu, men vi forventer den oppe at køre i løbet af juni. Følg med i vores informationer på denne side.

Som følge af et stort vandspild og et gammelt ledningsnet starter bestyrelsen med at renovere ledningsnettet i Hjerup.

Arbejdet vil pågå de næste to måneder. Der vil være driftsforstyrrelser, men vi vil bestræbe os på at minimere disse.

Arbejdet omfatter anlæg af en ny forsyningsledning fra Engvej til Billeskov. Arbejdet med ledningen fra Engvej til Skovvangsvej vil blive udført uden forstyrrelser. Ledningen på denne strækning placeres i den modsatte side af vejen . Omkoblingen vil kunne give driftsforstyrelser.

Med Venlig hilsen

Kai Egede Jensen
Formand
Kerte & Omegns Vandværk


Andelsselskabet

Kerte & Omegns Vandværk

Kertevej 65, Kerte

5560 Aarup


 

Driftstatus

 

Normal drift i hele forsyningsområdet

 


 

Kontakt

 

Formand, Kai Egede Jensen

Mob.: 41 23 45 04

Mail: keg@faurskovmolle.dk

 

Kasserer, Lise Hansen

Mob.: 64 43 12 03

Mail: liseorsbjerg@live.dk

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies